Regulamin Pracowni

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PRACOWNI TERAPII I ROZWOJU

 1. Osoby przebywające na terenie Pracowni zobowiązane są do zachowania ostrożności i dbałości
  o sprzęt oraz wyposażenie znajdujące się na terenie poradni.
 2. Osoby przebywające w poczekalni Pracowni zobowiązane są do zachowania ciszy w celu uszanowania prowadzonych w gabinetach diagnoz i terapii.
 3. Zakaz korzystania na korytarzu oraz w salach z telefonów i tabletów, prosimy również o wyciszenie dzwonków.
 4. W przypadku spóźnienia na umówioną wizytę/zajęcia czas spotkania zostaje skrócony o czas spóźnienia. Spóźnienie się  na  wizytę/zajęcia  nie  powoduje  ich  przedłużenia.
 5. W przypadku zajęć grupowych spóźniony uczestnik zostanie wpuszczony na zajęcia, tylko jeśli specjalista uzna, że nie zakłóci to przebiegu trwających zajęć.
 6. Wizyta/zajęcia mogą być odwołane z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem, najpóźniej
  do godziny 15:00. Obowiązek pamiętania o dacie i godzinie spotkania spoczywa na uczestniku wizyty/zajęć (osoby dorosłe) bądź opiekunie uczestnika.
 7. Zgłoszenie nieobecności, przełożenie spotkania w innym czasie, o którym mowa w punkcie 6. Regulaminu Pracowni Terapii i Rozwoju, lub nie pojawienie się na spotkaniu, wiąże się z wniesieniem opłaty za zarezerwowany termin wizyty. Cena za zarezerwowany termin wizyty jest taka sama jak koszt wizyty u danego terapeuty.
 8. Dzieci wchodzą do sali terapeutycznej w obuwiu zamiennym lub bez obuwia – w skarpetkach lub na boso.
 9. Podczas przebywania na sali terapeutycznej rodzica/ opiekuna obowiązuje:
  – ścisłe stosowanie się do poleceń terapeuty
  – całkowity zakaz komentowania zachowań i wypowiedzi dziecka
  – sposób prowadzenia terapii/zajęć zależy wyłącznie od decyzji terapeuty
  – zakaz chodzenia po sali, wyglądania przez okna, otwierania drzwi, zaglądania do szaf, używania telefonów, laptopów itp.
 10. Pracownia Terapii i Rozwoju nie sprawuje i nie zapewnia opieki nad osobami niepełnoletnimi, przebywającymi samodzielnie na terenie budynku Pracowni.
 11. Opiekun dziecka zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie oraz odpowiedzialnie, a także utrzymywać w czystości i porządku pomieszczenia, z których korzysta. W  przypadku wyrządzonych szkód pokrywa ich koszty.
 12. Opiekun dziecka bierze pełną odpowiedzialność za naruszenie życia bądź zdrowia jego dziecka na skutek zachowania bądź posiadanych chorób.

RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 1. Systematycznego uczestnictwa w ustalonej przez prowadzącego terapii lub innych zajęciach według uzgodnionego planu zajęć i w ustalonej godzinie.
 2. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć.
 3. W razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie terapeuty (osobiście, telefonicznie lub pisemnie) o nieobecności dziecka.
 4. Nie przyprowadzania dzieci chorych, ze zmianami skórnymi, gorączką i katarem. Zła kondycja fizyczna dziecka powoduje nieefektywną terapię. Terapeuta ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na terapię, gdy zauważy, że dziecko jest chore.
 5. Rodzic/ opiekun oraz dziecko uczestniczące w zajęciach  mają obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych uczestników i ich przekonań.
 6. W przypadku uszkodzenia cudzego mienia lub mienia stanowiącego wyposażenie poradni rodzice ponoszą koszty jego naprawy (lub pokrywają koszty zakupu nowego sprzętu o tych samych parametrach jakościowych i technicznych).
 7. W trakcie zajęć rodzic/opiekun jest zobowiązany do przebywania na terenie poradni. W przypadku chęci opuszczenia placówki, fakt ten musi zostać uzgodniony z terapeutą przed rozpoczęciem zajęć.

PRAWA I OBOWIĄZKI TERAPEUTÓW

 1. W czasie spotkań z dziećmi i rodzicami pracownicy Pracowni są zobowiązani do:
  – starannego i rzetelnego prowadzenia badań i zajęć specjalistycznych zgodnie z kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem, rzetelnego i odpowiedzialnego informowania dzieci i ich opiekunów o wynikach badań i/lub postępach podopiecznych,
  – przestrzegania dyscypliny czasowej,
  – systematycznego i rzetelnego prowadzenia wymaganej dokumentacji,
  – ochrony danych osobowych klientów,
  – zachowania tajemnicy służbowej.
 2. Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym planem terapeutycznym.
 3. Udzielanie wskazówek rodzicom/opiekunom do pracy z dzieckiem w domu.
 4. Po zajęciach podsumowywanie pracy z dzieckiem informowanie rodziców/opiekunów o przebiegu zajęć.
 5. Spóźnienie terapeuty na zajęcia skutkuje wydłużeniem spotkania o czas spóźnienia.